SFDR

De fondsen van e3 kwalificeren als artikel 9 fondsen volgens de

 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

 

De fondsen van e3 zijn artikel 9 (sub 3: donkergroene) fondsen. Elk fonds heeft haar eigen duurzaamheidsdoelen, waarbij het reduceren van CO2 uitstoot een overkoepelende eis is.

Wat is de SFDR?

De Europese Unie (EU) heeft de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ingevoerd om meer inzicht te geven over de duurzaamheid van  beleggingsfondsen. Dit komt voort uit het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) van de EU, waarmee duurzame beleggingen en investeringen worden gestimuleerd om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal mede te realiseren. De regelgeving treedt in 2 levels in werking.

 

e3 en haar fondsen voldoen aan level 1 van de wetgeving.

e3 geeft op de volgende wijze invulling aan de SFDR richtlijnen:

De fondsen van e3 financieren uitsluitend initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie.
Duurzaam investeren is verankerd in de dagelijkse activiteiten van e3. Naast een goed rendement streeft e3 naar het realiseren van impact waarbij de focus ligt op de doelen 7, 12, 13 van de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Voor alle initiatieven en projecten geldt dat een aantoonbare CO₂-uitstoot reductie een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een financiering.Om de duurzaamheidsdoelen te realiseren dienen de duurzaamheidsrisico’s adequaat in kaart te worden gebracht. Dit is onderdeel van de due diligence en de monitoring van voortgang van de initiatieven en projecten. Daarnaast wordt onderzocht of de initiatieven en projecten geen ecologisch of sociaal negatieve effecten hebben (do not significant harm-principle).
Door te streven naar een financieel rendement dat rekening houdt met de risico’s en een transparante wijze van impactmeting.In de due diligence fase wordt een inschatting gemaakt hoeveel CO2-uitstoot een project zal reduceren. Dit wordt ook opgenomen in een investeringsvoorstel. Jaarlijks wordt de impact van de initiatieven en projecten gerapporteerd. De reductie van de CO2-uitstoot wordt bepaald door de emissies van het project te vergelijken met de emissies van het conventionele alternatief. De databronnen zijn fondsafhankelijk. Bij sommige fondsen zijn bepaalde data vastgesteld in de fondsdocumentatie. Afhankelijk van de publieke beschikbaarheid van referentiedata en de complexiteit van de technologie wordt de CO2-uitstoot reductie intern of door derden berekend.
Door ons netwerk van professionele service providers kunnen wij een hoogwaardig diensten-niveau aanbieden aan onze participanten waarbij er wordt voldaan aan relevante en actuele wet- en regelgeving.
Het beloningsbeleid van e3 is erop gericht een marktconforme beloning te bieden die in overeenstemming is met de belangen van onze klanten, de wet- en regelgeving en de kernwaarden van e3. Tijdens de jaarlijkse herijking van ons beloningsbeleid wordt tevens beoordeeld of dit beleid geen onwenselijke risico’s of gedrag oplevert voor onze klanten, participanten in onze fondsen of de continuïteit van e3.
e3 houdt zich op vrijwillige basis aan de Wet Normering Topinkomens.
e3 kan variabele beloningen toekennen en uitkeren. Dit zijn beloningen die zijn verbonden aan het behalen van criteria in relatie tot het functioneren en presteren van de medewerker maar ook de financiële resultaten van e3. Voor variabele beloningen worden doelstellingen vastgesteld en op basis van een beoordeling over het behalen van deze doelstellingen wordt de beloning vastgesteld. In het geval van zgn. ‘carry-regelingen’ worden deze doelstellingen in overleg met de participanten in het desbetreffende fonds vastgesteld. Daar waar dit objectief verifieerbaar is wordt getracht de doelstellingen te koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het betreffende fonds. Bij de bepaling van de doelstellingen wordt kritisch bekeken of deze een gerede kans met zich meebrengen dat dit kan leiden tot risico zoekend gedrag in brede zin. In lijn met de SFDR bevatten de doelstellingen voor de medewerkers geen prikkels die kunnen aanzetten tot het nemen van buitensporige (duurzaamheids)risico’s. e3 kent geen gegarandeerde variabele beloningen.
Uitgekeerde variabele beloningen van directie en medewerkers kunnen tot drie jaar na uitkering voor maximaal het volledige bedrag worden teruggevorderd indien e3 van mening is dat achteraf de toegekende variabele beloning onterecht is gebleken op basis van destijds verkeerde of ontbrekende informatie.
Het opleidingsbeleid van e3 is erop gericht dat alle medewerkers die actief zijn in de investment- en fondsmanagement activiteiten, geregeld in de gelegenheid worden gesteld om zich op de hoogte te brengen van de laatste (technologische, economische, maatschappelijke en politieke) ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Dit geeft medewerkers handvatten om relevante beleggings- en duurzaamheidsrisico’s effectief te wegen en zo nodig te mitigeren. Daarnaast worden medewerkers in staat gesteld de vereiste functie-gerelateerde opleidingen te volgen, inclusief Wet op het financieel toezicht (Wft) gerelateerde onderwerpen.