Klachtenprocedure e3 Partners

 

Het management en de medewerkers van e3 Partners hechten veel waarde aan een goede en professionele dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

 

Het is belangrijk dat klachten bij ons worden gemeld. We kunnen er dan iets aan doen en we kunnen ervan leren. Hier kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen. Maar ook hoe de klacht door ons wordt behandeld.

 

OM WAT VOOR KLACHTEN GAAT HET?

Belangrijk is dat uw klacht te maken heeft met de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van e3 Partners.

 

Een paar voorbeelden:

  • U bent niet correct te woord gestaan.
  • U moet te lang wachten voordat u reactie krijgt.
  • Onduidelijke en/of wijzigende voorwaarden
  • Gemaakte afspraken worden niet nagekomen

 

HOE DIENT U EEN KLACHT IN?

Vindt u dat u niet correct bent behandeld? Dan kan een gesprek met degene die u heeft geholpen misschien verhelderend werken. Ben u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een officiële klacht indienen. Dat kan ook zonder dat u eerst een gesprek hebt gehad. De klacht moet worden ingediend binnen één jaar na het voorval. U kunt uw klacht per e-mail of schriftelijk indienen bij de directie van e3 Partners of op onderstaand adres.

 

complaint@e3partners.nl

of via de post:

e3 Partners BV
Pedro de Medinalaan 11

1086 XK Amsterdam

 

 

REACTIETERMIJN

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarin staat wie de klacht behandelt en binnen welke termijn u een antwoord kunt verwachten.

 

Voordat over uw klacht een beslissing wordt genomen, worden meestal u en degene over wie uw klacht gaat, gehoord. Dan is er gelegenheid om op elkaars standpunt te reageren. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

 

Van die procedure van hoor en wederhoor kan worden afgezien, als u verklaart daaraan geen behoefte te hebben. Ook kan op verzoek van u of van degene over wie u klaagt, hoor en wederhoor afzonderlijk – dus niet in elkaars aanwezigheid – plaatsvinden.

 

Een klacht wordt over het algemeen behandeld door de e3 Compliance Officer. Van het resultaat van de klachtbehandeling krijgt u schriftelijk en gemotiveerd bericht.

 

ONAFHANKELIJKE BEMIDDELING

Heeft u 8 weken na indiening van de klacht of 6 weken na onze ontvangstbevestiging geen inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen of bent u het niet eens met de oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit onafhankelijke instituut is speciaal in het leven geroepen om klachten over financiële dienstverleners te behandelen. Uw klacht moet bij KiFiD (www.kifid.nl) worden ingediend uiterlijk één jaar nadat u de klacht aan ons heeft voorgelegd of binnen drie maanden na de dagtekening van het bericht waarin wij u definitief ons standpunt over uw klacht kenbaar hebben gemaakt. De langste van deze twee termijnen geldt.

 

Als wij u bij de behandeling van uw klacht om extra informatie vragen, worden voorstaande termijnen verlengd met de termijn waarbinnen u ons deze informatie verstrekt.

 

Uiteraard kunt u uw klacht ook voorleggen aan een bevoegde civiele rechtbank. Indien deze instantie uw klacht behandelt, is het niet meer mogelijk om uw klacht bij het KiFiD aanhangig te maken. Andersom bestaat deze mogelijkheid wel.

 

Amsterdam, 15 juli 2021