Amsterdams Klimaat en Energiefonds

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds richt zich op investeringen in financieel en duurzaam renderende projecten in Amsterdam.

 

Het fonds biedt een interessante oplossing voor projecten die zich in de realisatiefase bevinden. Bovendien kan het fonds langlopende financiering aanbieden. Alleen projecten die een aantoonbare significante CO2-reductie teweegbrengen komen in aanmerking voor financiering.

 

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de Gemeente Amsterdam. Het AKEF doet dit door ter beschikking stellen van financiele middelen aan projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency.

 

Het AKEF verstrekt risicodragende financiering in de vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal met een maximum van € 5 miljoen per project. Het AKEF verstrekt geen subsidies maar uitsluitend marktconforme financieringen. Tevens moeten projecten aantoonbaar een bijdrage leveren aan de Energiestrategie Amsterdam 2040.

 

Het management en beheer van het fonds is door de Gemeente Amsterdam uitbesteed aan e3. Het consortium e3 is een samenwerking tussen Privium Fund Management, ewic, Libertus Energy Finance en INNAX.